AutoKat logo SKUP KATALIZATORÓ

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219), Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954). Autokat Andrzej Kubak, zwany w dalszej części Regulaminu „Dostawcą ”, z siedzibą w Stężycy, ul. Dęblińska, 08-540 Stężyca wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakresy świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Dostawca usługi: Autokat Andrzej Kubak, ul. Dęblińska, 08-540 Stężyca, NIP 522 251 27 43, zwany dalej Usługodawcą. Odbiorca usługi: podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych, Zwany dalej Użytkownikiem. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności stronę internetową Usługodawcy . Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: https://www.autokat-katalizatory.pl Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy uzyskaniu dostępu do usługi na stronie https://www.autokat-katalizatory.pl  jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności zawierania dodatkowych umów.

 

Rozdział II

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną , a w szczególności cennik katalizatorów. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział III

Cennik Katalizatorów

 1. Autokat-katalizatory.pl jest stroną internetową, która dostarcza informacje na temat cen katalizatorów oraz modeli aut w jakich występują. Ceny katalizatorów są aktualizowane raz dziennie w oparciu o bieżące notowania giełdowe metali szlachetnych i walut .
 2. Dostęp do cen katalizatorów jest płatny, a ceny określone są w cenniku na stronie internetowej w zakładce WYCENA KATALIZATORÓW/DODATKOWE SPRAWDZENIA. Płatność realizowana jest poprzez wpłatę środków pieniężnych przez Usługobiorcę.
 3. Warunkiem korzystania z świadczonych usług jest rejestracja konta na stronie. Przy rejestracji należy podać dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Informacje te są niezbędne do korzystania z usługi.
 4. Zakup dostępu do usługi cennika jest wydawany automatycznie, w związku z czym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje.

    

   Rozdział IV

   Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

    

   1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
   2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
   3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
   4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy informacji: powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub  niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy korzystania z usług.
   6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
   7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorcy tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorcy mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
   8. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
   9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@autokat-katalizatory.pl Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych składającego reklamację.
   11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

   Rozdział V

   Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług drogą elektroniczną

   1. Telefon typu smartfon , tablet , komputer , laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową.
   2. Dostęp do poczty elektronicznej.
   3. Konto w banku z dostępem drogą elektroniczną poprzez Internet w celu opłacenia dostępu do cennika katalizatorów.

   Rozdział VI

   Szczególne zagrożenia wynikające z korzystania z usługi drogą elektroniczną

   1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
   2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.
   3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
   4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

   Rozdział VII

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – autokat-katalizatory.pl) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
   4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.